Pn - Pt : 12:00 - 20:00
Sb - Nd : 10:00 - 20:00
Wakacje/ferie zimowe : 10:00 - 20:00
Półkolonie

Zasady uczestnictwa dziecka na półkolonii w Smykolandii

 1. Organizatorem Półkolonii Letnich jest MALUSZKOWO B.Darowska M.Darowski sp. cywilna. Zajęcia odbywają się na terenie SMYKOLANDII przy ul. Krakowskiej 8 w Limanowej a także w miejscach zaplanowanych podczas poszczególnych turnusów.
 2. W półkoloniach mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 13 lat, chyba że Kierownik Półkolonii zdecyduje inaczej. Warunkiem uczestnictwa w turnusie półkolonii jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej oraz uregulowanie całości opłaty na dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnusu. Istnieje również możliwość wykupienia połowy turnusu ( jednego tygodnia) po uprzednim zgłoszeniu.
 3. Jeden turnus trwa dwa tygodnie ( bez soboty i niedzieli). MALUSZKOWO B.Darowska M.Darowski sp. cywilna, zapewnia w tych dniach opiekę nad dziećmi w godzinach 7:00–17:00. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania (do 9.00) i odbierania dziecka (maksymalnie do godziny 17). Za każde spóźnienie klientowi zostanie doliczona w danym dniu cena „dodatkowej godziny” wg cennika SMYKOLANDII. Dziecko może być odebrane z półkolonii przez osoby upoważnione w karcie kwalifikacyjnej.
 4. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego programu turnusu. Zmiany mogą dotyczyć wycieczek z powodu złej pogody.
 5. Obecność na całym turnusie upoważnia do otrzymania pamiątkowego dyplomu.
 6. Podczas zajęć na terenie SMYKOLANDII lub wycieczek wyjazdowych będą robione zdjęcia pamiątkowe. Opiekunowie Prawni wyrażają zgodę na ich wykonywanie a także zamieszczanie na stronie internetowej SMYKOLANDII oraz na portalu Facebook.
 7. MALUSZKOWO B.Darowska M.Darowski sp. cywilna nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
 8. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest brać udział we wszystkich zorganizowanych zajęciach oraz stosować się do poleceń wychowawców i kierownika półkolonii, przewodników wycieczkowych a także ratowników na basenie. Dzieci mają zakaz opuszczania budynku SMYKOLANDII.
 9. W razie niesubordynacji uczestnika półkolonii: nie stosowanie się do poleceń opiekunów, wulgarne zachowanie itp. zostanie on skreślony z listy uczestników półkolonii, po wcześniejszej rozmowie z Opiekunami, bez zwrotu kosztów.
 10. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
 11. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje dzieci zapisane na cały turnus ( dwa tygodnie). Lista osób objętych ubezpieczeniem jest zgłaszana ubezpieczycielowi.
 12. Choroba dziecka jest podstawą do możliwości pobytu dziecka na półkolonii podczas innego turnusu. Prosimy o jak najwcześniejsze poinformowanie pracowników SMYKOLANDII o nieobecności dziecka. Jest to jedyny możliwy sposób rekompensaty za utracone dni. Nie zwracamy opłat.
 13. Rezygnacja z półkolonii po rozpoczęciu turnusu niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do zwrotu wniesionych opłat.
 14. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników półkolonii, których Rodzice/Opiekunowie Prawni wyrażą zgodę na uczestnictwo, poprzez wypełnienie i dostarczenie do Organizatora Karty Kwalifikacyjnej oraz podpisanie niniejszego regulaminu.