Pn - Pt : 12:00 - 20:00
Sb - Nd : 10:00 - 20:00
Wakacje/ferie zimowe : 10:00 - 20:00
Regulamin

REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH obowiązujący w Sali Zabaw „Smykolandia”

Organizator dołoży wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach oraz zorganizować czas w sposób przyjemny, pożyteczny i przede wszystkim bezpieczny.

1. Cele:

Stworzenie dzieciom warunków do ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Stymulowanie rozwoju umysłowego i fizycznego. 

Rozwijanie sposobów ekspresji uczuć i emocji. 

Poznawanie najbliższej okolicy.

 

2. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 5 – 13 lat.

3. Półkolonie zimowe odbywają się w okresie 14.01.2019r.-18.01.2019r. jako jednotygodniowy I turnus oraz w okresie 21.01.2019r. -25.01.2019r. jako jednotygodniowy II turnus.

4. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7.00 do godz.17.00.

5. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do sali zabaw i z powrotem.

6. Rodzice pokrywają koszty wejść, przejazdów, posiłków, artykułów używanych w trakcie zajęć i napojów w trakcie pobytu w sali zabaw i podczas właściwych zajęć programowych /tj. 450 zł/ turnus/osoba.

7. Rodzice lub opiekunowie uczestnika półkolonii są zobligowani do wypełnienia formularza zgłoszeniowego uczestnika półkolonii.

8. Półkolonia będzie się odbywała na terenie Sali Zabaw „Smykolandia” ul. Krakowska 8, 34-600 Limanowa oraz w miejscach wyjazdowych (zgodnie z programem).

9. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

a) spokojnego wypoczynku;

b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i organizowanych imprezach;

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii;

10. Uczestnicy mają obowiązek:

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców;

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;

c) brać udział w realizacji programu półkolonii;

d) szanować mienie, pomoce dydaktyczne;

e) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków;

f) przestrzegać zasad poruszania się po drogach;

g) w kontaktach z ludźmi, szczególnie z koleżankami i kolegami być uprzejmym i uczynnym;

h) być dobrym kolegą/ koleżanką w zabawie i rozrywce, w czasie zajęć sportowych, opiekować się młodszymi, służyć im pomocą i radą;

i) wykonywać skrupulatnie wszystkie polecenia Kierownika i Wychowawców;

j) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek;

k) w czasie wycieczek, zajęć sportowych podporządkować się poleceniom prowadzącego zajęcia oraz regulaminowi tam obowiązującemu, z którym uczestnik zostanie zapoznany na początku zajęć;

l) nie oddalać się poza obręb placówki bez zezwolenia wychowawcy;

m) chronić dobro własne i cudze, dbać o jego jakość;

n) w czasie jazdy autobusem :

 na przystanku nie można stać blisko krawężnika,

 nie wolno podbiegać do autobusu, należy czekać w zwartym szyku na opiekuna i pod jego kontrolą wejść do pojazdu,

 po wejściu natychmiast usiąść na wyznaczonym miejscu,

 w czasie jazdy autobusem zachowywać się poprawnie: nie jeść, nie robić hałasu, nie wstawać, nie śmiecić,

 nie wolno otwierać okien bez zgody opiekuna,

 po wyjściu z autobusu w wyznaczonym miejscu ustawić się w pary i czekać na polecenia opiekunów,

 zawsze przestrzegać zasady, że ostatni wysiada z autokaru i wsiada do niego opiekun grupy,

11. Wszystkie formy zajęć odbywają się w grupach i pod opieką wychowawców.

12. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu szczególnie w zakresie zachowania zagrażającego bezpieczeństwu będzie karane naganą udzieloną w obecności rodziców lub opiekunów prawnych, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.

13. W przypadku organizacji wycieczek autokarowych lub pieszych zajęcia mogą się wydłużyć, o czym uczestnicy i rodzice (opiekunowie) zostaną powiadomieni wcześniej.

14. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.

15. Rodzice otrzymują regulamin przy zapisaniu dziecka na półkolonie, a uczestnicy są z nim zapoznawani w pierwszym dniu danego turnusu.

 

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych lub innych urządzeń niekoniecznych do udziału w zajęciach.